Toimintaa ohjaavia käsitteitä

Toimintaa ohjaavia käsitteitä

Erityisopetuksen aihepiiriin liittyy useita käsitteitä, jotka opettajan on tiedettävä. Erityisopetuksen arvopohja oppilaitoksessa on vahva, kun käsitteiden merkitys ja toimintaa ohjaava tarkoitus on sama koko henkilöstöllä.

Erityisopetus

  • Erityisopetus on yksi erityiskasvatuksen toiminnallinen ulottuvuus. Vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän tai muun syyn vuoksi erityisiä opetus- tai oppilashuoltopalveluja tarvitsevien opetus annetaan erityisopetuksena.

Tukiopetus

  • Tukiopetus on opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneelle oppilaalle annettavaa opetusta. Tukiopetus ei ole erityisopetusta.

Hojks

  • Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, joka tehdään kaikille erityisopiskelijoille, sisältää HOPS:n.

Pekka Laakkosen haastattelu: Hojks

Mukauttaminen

  • Opetusta voidaan mukauttaa siten että erityistä tukea opinnoissa tarvitseva opiskelija mahdollisimman suuressa määrin saavuttaa saman pätevyyden kuin muussa ammatillisessa koulutuksessa. Mukauttamista voidaan tehdä koko opetuksen tavoitteiden osalta, tai yhden tai useamman opintokokonaisuuden tavoitteiden osalta. Mukautetuista tavoitteista tehdään merkintä HOJKS:n.

Segregaatio

  • Segregaatio opetuksen järjestämistapana tarkoittaa erillistä erityisopetusta joko erityisammattioppilaitoksessa tai erillisessä erityisopetusryhmässä yleisessä ammattioppilaitoksessa.

Integraatio

  • Integraatio opetuksen järjestämisen yhteydessä tarkoittaa pyrkimystä toteuttaa erityisopetus mahdollisimman pitkälle yhteisten kasvatuspalvelujen yhteydessä ja niihin sulautettuna. Integraation toteutumisen ulottuvuuksina ammatinopetuksen toteuttamisessa voidaan tarkastella fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, toiminnallista ja yhteiskunnallista integraatiota.

Pekka Laakkosen haastattelu: Integraatio

Inkluusio

  • Inkluusion tarkoituksena on että kaikki opiskelijat voivat alkuopetuksesta alkaen edetä tasaveroisesti yhdessä oppien samoissa oppimisympäristöissä. Opiskelijan tarvitsema erityinen tuki oppimiseen tuotetaan osaksi opiskeluympäristöä. Inkluusio on keino tavoitella yhteiskunnallista normalisaatiota.

Transitio

  • Koulutusjärjestelmän yhteydessä transitio tarkoittaa siirtymää, kauttakulkua. Kaikkien opiskelijoiden elämänikäisen oppimisen uralla on useita siirtymävaiheita. Siirtymiä, oppilaitosverkostoissa ja siirtymiä työelämään, joiden tulee olla osa suunnitelmallista opiskelukokonaisuutta. Erityistä tukea oppimisessa tarvitsevan opiskelijan onnistuneet siirtymät eri vaiheiden välillä edellyttävät ennakoivaa, etsivää suunnittelua joka kirjataan osaksi opiskelijan HOJKS:a. Siirtymäsuunnittelulla voidaan vaikutta opiskelijan opinnoissa menestymiseen ja myöhemmin oppilaitoksen ulkopuoliseen työyhteisöön liittymiseen.

Joustava valinta

  • Oppilaitokset voivat joustaa opiskelijavalinnassa. Yhteishaun joustavassa valinnassa voi hakea opiskelupaikkaa, jos hakijalla on esimerkiksi terveydellisiä rajoitteita, hän on keskeyttänyt peruskoulun tai suorittanut peruskoulun yksilöllistetyn oppimäärän.

Erityisopetuksen suunnitelma

  • Erityisopetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma on asiakirja, joka täydentää ja tarkentaa koulukohtaista ja koulutuksenjärjestäjäkohtaista opetussuunnitelmien osuutta.

Mainokset

%d bloggers like this: