Kartoitukset

 • Varhainen tunnistaminen, huomio poikkeavaan käyttäytymiseen
 • Siirtotiedon hyödyntäminen, opiskelijan kouluhistoriaan tutustuminen
 • Havainnointi ryhmän jäsenenä ja yksilönä
 • Haastattelut, kyselylomakkeet
 • Testit, kartoitukset
 • Tunnistamisesta edetään pedagogisiin ratkaisuihin

Oppimisvaikeuksien kartoitukset auttavat tunnistamaan, millä oppimisen alueella opiskelijalla on tuen tarvetta.

Kartoitusten tuottamaa tietoa käytetään tukitoimien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Tuen tarpeen tunnistamisen jälkeen opiskelija tarvittaessa nimetään erityisopiskelijaksi ja hänelle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Kartoitusmenetelmä oppimisvaikeuksien tunnistamisen tueksi

kaavio42

Erityisopetuksen perusteen luokitus HOJKS:n
– syyt, jotka edellyttävät erityisopetusta

 • 01=hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet
 • 02=kielelliset vaikeudet
 • 03=vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriöt
 • 04=lievä kehityksen viivästyminen
 • 05=vaikea kehityksen viivästyminen
 • 06=psyykkiset pitkäaikaissairaudet
 • 07= Fyysiset pitkäaikaissairaudet
 • 08=autismiin ja Aspergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvaikeudet
 • 09=liikkumisen ja motoristen toimintojen vaikeus
 • 10=kuulovamma
 • 11=näkövamma
 • 12=muu syy, joka edellyttää erityisopetusta

Linkkejä:

Mainokset

%d bloggers like this: